Kodeks etyczny tłumaczy

Polskiego Związku Głuchych

Rozdział I. Zasady ogólne

§ 1. Kodeks etyczny tłumaczy Polskiego Związku Głuchych.

  1. Kodeks etyczny przedstawia zasady zarówno etyki zawodowej jak i praktyki zawodowej tłumaczy języka migowego.
  2. Przestrzeganie zasad i praktyki zawodowej opisanej w tym kodeksie, jest wymagane od certyfikowanych przez Polski Związek Głuchych tłumaczy języka migowego.

Rozdział II. Zasady etyki zawodowej

§ 2. Godność tłumacza jako osoby zaufania publicznego

  1. Tłumacz czyni wszystko, aby swoją postawą spełniać wymagania jakie społeczeństwo stawia przez osobą zaufania publicznego, zwłaszcza w zakresie staranności, bezstronności, przestrzegania tajemnicy zawodowej, doskonalenia kwalifikacji zawodowych i lojalności koleżeńskiej, która wyklucza nieuczciwą konkurencję oraz uleganie nieuprawnionym żądaniom zleceniodawców, w szczególności w zakresie nadinterpretacji, błędnej interpretacji lub pominięcia.

§ 3. Tajemnica zawodowa

  1. Tłumacz jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów, okoliczności i informacji, które poznał w związku z wykonywanym tłumaczeniem.
  2. Tajemnica zawodowa tłumacza obejmuje tajemnicę postępowania, negocjacji, korespondencji, danych osobowych i innych miejsc prawnie chronionych.
  3. Tłumacz w trakcie tłumaczenia pozyskuje wiedzę, której nie wykorzystuje dla własnych korzyści i nie ujawnia jej podmiotom trzecim.
  4. Gdy w trakcie praktyki zawodowej tłumacz otrzymuje informację wskazującą, że zagrożone może być zdrowie, mienie i życie osób trzecich, powinien zgłosić to odpowiednim instytucjom lub właściwym służbom.
  5. Tam, gdzie wymagana jest praca zespołowa tłumaczy, etyczny obowiązek zachowania poufności rozciąga się na wszystkich członków zespołu.

§ 4. Bezstronność

  1. Tłumacz wykonuje powierzone mu zadania z bezstronnością, nie wyrażając w tłumaczeniach własnych poglądów, sugestii zarówno wobec zleceniodawcy i zamawiającego oraz osób trzecich.
  2. Tłumacz w przypadku konfliktu dwóch stron pozostaje bezstronny/neutralny i nie może popierać żadnej ze stron.
  3. Tłumacz nie wykazuje w swojej postawie różnicy między uczestnikami niesłyszącymi i słyszącymi.
  4. Tłumacz nie pełni roli doradcy/asystenta.
  5. Tłumacz ma prawo odmówić tłumaczenia w sytuacji, kiedy może być posądzony o stronniczość.

§ 5. Szacunek wobec stron tłumaczenia

  1. Szacunek tłumacza wyraża się poprzez podejmowanie tłumaczeń zgodnie ze swoimi kompetencjami, sumieniem i wartościami.
  2. Tłumacz może poinformować strony tłumaczenia o kodeksie etycznym i zasadach wykonania tłumaczenia – tłumacz udziela niezbędnych informacji przed przystąpieniem do tłumaczenia.
  3. Tłumacz nie powinien dyskryminować żadnej ze stron.
  4. Tłumacz szanuje wybór innego tłumacza dokonany przez którąś ze stron tłumaczenia, bądź osobę czy instytucję zatrudniającą tłumacza.
  5. W przypadku niemożności wykonania tłumaczenia – tłumacz ma obowiązek, w razie nieoczekiwanych okoliczności, takich jak choroba tłumacza, wypadek losowy oraz wyjątkowa sytuacja osobista uniemożliwiająca mu wykonanie zlecenia, bezzwłocznie powiadomić zleceniodawcę o niemożności wykonania tłumaczenia.
  6. Uzasadniona odmowa tłumaczenia – tłumacz może odmówić tłumaczenia w wyjątkowych przypadkach, kiedy:
   1. a. nie dysponuje wystarczającą wiedzą fachową lub nie zna terminologii specjalistycznej w danej dziedzinie,
   2. b. nie ma możliwości przygotowania się do specjalistycznego tłumaczenia w zbyt krótkim czasie,
   3. c. podjął wcześniej zobowiązanie wykonania innego tłumaczenia,
   4. d. pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub innych bliskich powiązań z uczestnikami postępowania,
   5. e. zlecenie tłumaczenia nie jest zgodne z sumieniem i wartościami tłumacza.

§ 6. Szacunek wobec innych tłumaczy

  1. Ceni doświadczenie i poglądy innych tłumaczy.
  2. W razie potrzeby wspiera innych tłumaczy własną wiedzą i doświadczeniem.
  3. Tłumacz publicznie nie krytykuje i nie ocenia innych tłumaczy negatywnie, wszelkie rady oraz wskazówki udziela osobiście.
  4. Jeśli tłumacz poweźmie informację o tym, że inny tłumacz zachowuje się niezgodnie z kodeksem etycznym, to powinien to zgłosić do Instytucji Certyfikującej.

Rozdział III. Praktyka zawodowa

§ 7. Kompetencje

  1. Tłumacz języka migowego jest zobowiązany do wykonania powierzonego mu tłumaczenia ze szczególną starannością zachowując wierność pierwotnego przekazu oraz przyjmowanie zleceń na tłumaczenia w terminie i wymiarze umożliwiającym wykonanie tłumaczenia.
  2. Tłumacz uwzględnia różnice społeczne, kulturowe jak i kompetencje językowe odbiorcy.
  3. Tłumacz realizując tłumaczenie zapewnia prawidłowy odbiór poprzez dostosowany dresscode (ubiór, który kolorystycznie odcina się od koloru ciała (dłoni), nie zawiera zbyt wielu ozdób rozpraszających recepcję tekstów migowych. Włosy i/lub zarost nie powinny uniemożliwiać swobodnego odbioru informacji wynikających z elementów niemanualnych, tj. mimiki i ruchów ust).

§ 8. Rozwój zawodowy

  1. Tłumacz zobowiązany jest do stałego doskonalenia swoich kwalifikacji translatorskich, językowych i merytorycznych.
  2. Tłumacz, aby doskonalić swój warsztat, powinien być w stałym kontakcie ze środowiskiem osób Głuchych.

§ 9. Wynagrodzenia

  1. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia tłumacz powinien uwzględnić:
   1. a. stopień trudności,
    b. zakres tłumaczenia,
    c. własne kwalifikacje,
    d. doświadczenie zawodowe,
    e. miejsce wykonywania tłumaczenia,
    f. nietypowy charakter tłumaczenia.

§ 10. Czas pracy tłumacza

  1. W przypadku tłumaczenia, które trwa powyżej umówionej godziny, tłumacz zobowiązany jest do wykonywania go z team partnerem.
  2. W przypadku zlecenia tłumaczenia, które jest długotrwałe, tłumacz ma prawo do przerwy.

Napisz do nas!