Dofinansowanie z PFRON do kursów PJM

WZNOWIONO DOFINANSOWANIA 
(iPFRON+ od 1 kwietnia)

Na czym polega dofinansowanie z PFRON?

linia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansowuje szkolenia:

  • z języka polskiego w piśmie nauczanego metodą glottodydaktyczną;
  • z polskiego języka migowego (PJM), czyli języka wizualno–przestrzennego;
  • z systemu językowo-migowego (SJM), w którym znaki migowe wspierają wypowiedź;
  • ze sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), który wynika z dysfunkcji wzroku i słuchu;
  • na tłumacza-przewodnika.

Jeśli masz wadę słuchu, ktoś z twoich bliskich jest niesłyszący lub masz stały kontakt z kimś głuchym, możesz starać się o dofinansowanie. Może ono wynieść do 90-95% wartości szkolenia.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

linia

Komu należy się dofinansowanie?

Osobom z uszkodzonym narządem zmysłu słuchu – bez znaczenia jest stopień wady słuchu. Członkom rodzin osób z wadą słuchu. Osobom mającym stały lub bezpośredni kontakt z osobami komunikującymi się w języku migowym.

Co należy zrobić?

Przed złożeniem wniosku do PFRON należy skontaktować się z Centrum Edukacyjnym Migaj Naturalnie w celu rejestracji i zarezerwowania miejsca w grupie w wybranej przez siebie formie kształcenia polskiego języka migowego. Następnie złóż wypełniony wniosek wraz z załącznikiem, w którym znajduje się informacja o programie oraz liczbie godzin na kursie (np.: wydruk ze strony internetowej).

Wniosek możesz złożyć:

  • w formie papierowej (opatrzony własnoręcznym podpisem)
  • w postaci elektronicznej (opatrzony podpisem zaufanym lub ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym).

Możesz również złożyć wniosek online przez platformę iPFRON+.

Do wniosku dołącz informację o programie szkolenia oraz liczbie godzin szkolenia.

Kto jest organizatorem kursów?

Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, której podmiotem nadzorującym jest Polski Związek Głuchych. Z tego powodu we wniosku o dofinansowanie do kursu polskiego języka migowego należy wpisać dane Polskiego Związku Głuchych jako organizatora szkolenia.

Polski Związek Głuchych, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa, NIP: 5260251090

Gdzie znaleźć wniosek?

Na końcu niniejszej instrukcji możesz pobrać odpowiedni dla siebie wniosek, a są ich trzy rodzaje:
Jeśli jesteś osobą z wadą słuchu to należy wypełnić – wniosek nr 1.
Jeśli członkiem rodziny – wniosek nr 2.
Jeśli zaś masz stały lub bezpośredni kontakt to – wniosek nr 3.

Gdzie złożyć wniosek?

Do oddziału PFRON właściwego twojemu miejscu zamieszkania (dane kontaktowe oddziałów PFRON).

Wnioski w formie elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej PFRON.

Przez platformę iPFRON+.

Kiedy dostaniesz odpowiedź?

Czekasz mniej więcej 30 dni na odpowiedź z PFRON, po otrzymaniu której zapraszają Cię na podpisanie umowy.

Co mam dalej zrobić, jeśli podpisałem umowę?

Otrzymujesz dofinansowanie w wysokości nie więcej niż 90-95% kosztów szkolenia. To naprawdę bardzo dużo. Pozostałą część ceny kursu musisz wpłacić na konto organizatora, który zobligowany jest wystawić oświadczenie potwierdzające otrzymanie Twojego wkładu własnego. Ważny jest tutaj czas. Musimy wystawić i przesłać oświadczenie do PFRON najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zajęć.

Dlatego prosimy ciebie o przesłanie skanu dwóch pierwszych stron umowy oraz dowodu wpłaty.

Czy to już wszystko?

Rozliczenie dofinansowania następuje na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na wnioskodawcę oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia przez wnioskodawcę. Wnioskodawca przekazuje dokumenty rozliczeniowe w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy organizatora szkolenia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów rozliczeniowych przez PFRON.

My jednak zrobimy to za ciebie. Wyślemy zaświadczenie o ukończeniu kursu do Ciebie oraz do PFRON wraz z fakturą.

Napisz do nas!