Kurs języka migowego - Poziom A1

Czego się nauczysz na kursie?

Od zera do bohatera. Mówią, że pierwszy krok jest najtrudniejszy. Nie na naszych kursach. Podczas zajęć w przyjaznej atmosferze będziesz stopniowo rozwijał kompetencje komunikacyjne w polskim języku migowym, dzięki specjalnie zaprojektowanym jednostkom lekcyjnym.

Liczba godzin dydaktycznych

90h

Cena (online)

1600 zł

Cena (na miejscu)

1700 zł

Zaliczka:

- dofinansowanie PFRON

wpłata własna

- bez dofinansowania

200 zł

Program nauczania kursu polskiego języka migowego dla poziomu A1, a w szczególności treści, metoda i techniki nauczania oraz sposoby oceniania przygotowane są w oparciu o założenia Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego „Companion Volume”, jak również, a może przede wszystkim o bogate doświadczenia w dziedzinie nauczaniu języków migowych należących do rodziny języków wizualno-przestrzennych.

Celem kursu jest rozwój u uczestników kompetencji komunikacyjnej w PJM dla poziomu podstawowego A1. Kursanci wezmą udział w wielu ćwiczeniach językowych rozwijających ich produktywność wypowiedzi na kanale wizualno-przestrzennym, odbiór wypowiedzi w PJM, interakcję oraz mediację to znaczy, że podczas nauki skupiamy się na wszystkich sprawnościach językowych poza czytaniem i pisaniem, ponieważ polski język migowy nie posiada oficjalnej formy notacji, dlatego treści w głównej mierze przekazywane są za pomocą filmów w PJM. Językiem używanym na kursie jest język docelowy czyli polski język migowy. Przed zapisem zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem kursów języka migowego.

Zapoznaj się z aktualnym harmonogramem organizowanych przez nas szkoleń lub sprawdź ofertę zakupu licencji na materiały szkoleniowe.

Lekcja 1 - Cześć, nazywam się …

Uczestnik potrafił wykorzystać odpowiednią zasadę savoir-vivre Głuchych w zależności od sytuacji. Wie, jakie błędy można popełnić podczas zwracania uwagi osoby głuchej i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby komunikacja oparta na kanale wizualno-przestrzennym przebiegała swobodnie. Uczestnik potrafi rozpocząć i zakończyć rozmowę wykorzystując odpowiednią formę grzecznościową, przedstawić się w PJM tj. podać imię, zamigać czy jest osobą głuchą, słyszącą, słabosłyszącą, podać wiek, dzięki poznanym liczebnikom migowym w przedziale 0-99 i liczebnikom inkorporowanym dla lat w zakresie 1-9.

Lekcja 2 - Gdzie mieszkasz?​

Uczestnik potrafi podać imię i nazwisko w PJM, zamigać gdzie mieszka uwzględniając miasto, nazwę ulicy i jej nr oraz miejsce pochodzenia. Potrafi zasygnalizować początek zajęć, przerwę w zajęciach i ich koniec. Potrafi zapytać o znaczenie znaku migowego. Kursant potrafi zapytać o podstawowe informacje wprowadzone w trakcie dotychczas zrealizowanych jednostek lekcyjnych, dzięki ćwiczeniom poświęconym rodzajom pytań w PJM

Lekcja 3 - Szkoła i praca

Uczestnik potrafi, wykorzystując formy grzecznościowe poprosić o wolniejsze miganie, powtórzenie, poinformować o niezrozumieniu lub zrozumieniu, poinformować o niedawnym rozpoczęciu nauki PJM. Potrafi zamigać o szkole do jakiej uczęszcza lub zawodzie jaki wykonuje odnosząc się do siebie jak i osób trzecich. Potrafi zaprzeczyć nieprawdziwej informacji lub potwierdzić jej trafność, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanych na cechy negacji i asercji w PJM.

Lekcja 4 - Rodzina

Uczestnik potrafi przedstawić swoją najbliższą rodzinę w PJM uwzględniając podstawowe informacje na ich temat oraz rozumie komunikaty skierowane w jego stronę pokrywające się zakresem tematycznym. Potrafi migać o osobach nieobecnych w jego otoczeniu, dzięki poznanej kategorii liczby i osoby w PJM, zaimków osobowych i funkcji przestrzeni migowej jaką jest nadawanie lokacji dla referentów obecnych i nieobecnych.

Lekcja 5 - Bliskie mi osoby​

Uczestnik potrafi migać o swojej bliższej i dalszej rodzinie, przyjaciołach, kolegach, osobach bliskich ich sercu. Potrafi zamigać i zrozumieć literowane za pomocą alfabetu palcowego słowa, dzięki poznanemu alfabetowi PJM, który stopniowo był wprowadzany w wyżej wymienionych jednostkach lekcyjnych. Kursant potrafi przedstawić przynależność osób i rzeczy, dzięki zaimkom dzierżawczym w PJM.

Lekcja 6 - Wygląd zewnętrzny w PJM

Uczestnik potrafi opisać wygląd zewnętrzny. Szczegółowość cech wyglądu dopełniają znaki (leksemy) określające kolory, rodzaje fryzur, klasyfikatory opisowe, które są ikonicznym wyrazem fizycznej cechy osoby lub rzeczy, do której się odnoszą (desygantu). Kursant potrafi poprawnie użyć PJM, dzięki analizie szyku zdania wizualnego.​

Sprawdźmy się!

W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności:
a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: prawda/fałsz, dopasuj tytuł do nagrania, odpowiedz na pytania do tekstu w PJM, dopasuj zdjęcie do tekstu w PJM,

b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: uporządkuj znaki tak, aby powstały sensowne zdania, uzupełnij zdanie właściwą formą czasownika kierunkowego lub zaimka dzierżawczego, w części poświęconej znakom migowym: wskaż znak niepasujący do reszty, dopasuj pytania do odpowiedzi, zamigaj uzupełnione schematy w zgodzie z lokacją w przestrzeni migowej, podaj poprawny wynik (liczebniki migowe w przedziale 1-99).

Lekcja 7 - Ciuchy

Uczestnik potrafi zamigać i zrozumieć w ramach interakcji z Głuchym komunikaty na żywo i w nagraniach dotyczące ubioru, stylów ubrań, wzorów. Szczegółowość cech ubrań dopełniają klasyfikatory kształtu i rozmiaru oraz niemanualne stopniowanie w PJM. Kursant potrafi porównać wygląd i ubiór osób, wskazać podobieństwa i różnice. Ponadto potrafi zamigać w co się ubierze w zależności od okazji. Potrafi przeprowadzić prostą rozmowę w sklepie odzieżowym lub obuwniczym nt cen towarów, rozmiaru, wzorów, kierunku gdzie znajduje się kasa lub przymierzalnia.

Lekcja 8 - Czas wolny

Uczestnik potrafi przedstawić w PJM sposoby spędzania czasu wolnego i obowiązki domowe. Potrafi wyrazić chęć/nie chęć i upodobanie/jego brak względem różnych aktywności. Dzięki czasownikom kierunkowym/uzgodnionym rozumie motywację modyfikacji znaku migowego wynikającą z liczby referentów i ich lokacji w przestrzeni migowej. Kursant potrafi zadawać pytania, dzięki poznanym pytajnikom w PJM.​

Lekcja 9 - Cechy charakteru

Uczestnik potrafi zamigać i zrozumieć opis cech charakteru. Dzięki zdaniom współrzędnym łącznym, rozłącznym i przeciwstawnym w PJM potrafi porównać osoby, wskazać podobieństwa i różnice w cechach osobowości. Potrafi opisać cechy charakteru osób wykonujących różne zawody.​

Lekcja 10 - Świat w migach

Uczestnik potrafi, dzięki zadaniom językowym ukierunkowanym na funkcję topograficzną przestrzeni migowej opisać i zrozumieć w PJM położenie kontynentów na Ziemi, położenie Polski w Europie w odniesieniu do sąsiadujących państw. Wprowadzenie liczebników migowych w zakresie 100-999 w niniejszej jednostce lekcyjnej daje możliwość na komunikację w PJM, w której kursant potrafi poinformować o wycieczkach pieszych, rowerowych z uwzględnieniem trasy i liczby kilometrów.

Lekcja 11 - Polska w znakach PJM

Uczestnik potrafi przedstawić krajobraz Polski dla poszczególnych jej obszarów uwzględniając znaki migowe dla większych polskich miast. Potrafi prowadzić dyskusję nt miejsc w Polsce wartych jego zdaniem odwiedzenia. Innymi słowy wie jak zarekomendować i odradzić wizytę określonych miejsc w Polsce.

Lekcja 12 - Plan dnia i tygodnia

Uczestnik potrafi opowiedzieć w PJM plan swojego dnia uwzględniając aktywności dnia codziennego tj. higienę osobistą, rodzaje posiłków, obowiązki, przyjemności. Kursant potrafi podać godziny i pory dnia realizacji tych czynności, dzięki poznanym liczebnikom inkorporowanym dla godzin w PJM oraz zrozumieć tekst migowy, który dotyczy tego tematu. Kursant potrafi również zamigać i zrozumieć plan tygodnia, dzięki wprowadzonym znakom migowym dla dni tygodnia i funkcji linii czasu obrazującej aktywności o charakterze cyklicznym.

Sprawdźmy się!

Jest to kolejna jednostka lekcyjna poświęcona ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym uczestników, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności:
a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: prawda/fałsz, odpowiedz na pytania do tekstu w PJM, uporządkuj dialog w spójną całość, wskaż drogę jaką przebył bohater nagrania,
b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: stwórz pytania do tekstu, uzupełnij zdanie właściwą formą czasownika kierunkowego, w części poświęconej znakom migowym: wskaż znak niepasujący do reszty, uzupełnij tekst właściwym znakiem migowym spośród podanych, przetłumacz tekst z języka polskiego na PJM i odwrotnie.

Napisz do nas!