Kurs języka migowego - Poziom B1+

Czego się nauczysz?

Uczący się po zakończonym kursie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.

Liczba godzin dydaktycznych

90h

Cena (online)

1600 zł

Cena (na miejscu)

1700 zł

Zaliczka:

- dofinansowanie PFRON

wpłata własna

- bez dofinansowania

200 zł

Ponadto uczący się potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, w których zaangażowany jest język migowy. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi migowe na tematy, które są jemu znane bądź go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Przed zapisem zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem kursów.

Program nauczania kursu polskiego języka migowego dla poziomu B1+, a w szczególności treści, metoda i techniki nauczania oraz sposoby oceniania przygotowane są w oparciu o założenia Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego „Companion Volume”, jak również, a może przede wszystkim o bogate doświadczenia w dziedzinie nauczaniu języków migowych należących do rodziny języków wizualno-przestrzennych.

Zapoznaj się z aktualnym harmonogramem organizowanych przez nas szkoleń lub sprawdź ofertę zakupu licencji na materiały szkoleniowe.

Lekcja 1 - Moje ukochane święta

Uczestnik potrafi zrozumieć dłuższe teksty w PJM nt. dwóch najważniejszych świąt chrześcijańskich obchodzonych w Polsce. Opowiadania uwzględniają rytuały i symbole religijne, zwyczaje związane ze spędzaniem świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia, rodzaje potraw i różne życzenia świąteczne. Uczestnik potrafi relacjonować przebieg świąt w jego rodzinie. Potrafi składać życzenia z okazji św. Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Uczestnik potrafi wyrazić radość, zaskoczenie, zniecierpliwienie, rozczarowanie, oburzenie, zdegustowanie, dzięki poprawnie produkowanym znakom migowym z obowiązkowym parametrem niemanualności.

Lekcja 2 - Inne święta obchodzone w Polsce

Uczestnik potrafi zrozumieć dłuższe teksty w PJM nt. Walentynek i Święta Zmarłych. Potrafi zaprosić partnera/partnerkę na romantyczną kolację w wykwintnej restauracji, poinformować o złożonej rezerwacji, zaproponować różne atrakcje, w tym ekstremalne z okazji rocznicy związku. Potrafi oświadczyć się, przyjąć lub odmówić oświadczyn, zerwać związek, przyznać się do błędu i obiecać poprawę zachowania. Ponadto potrafi wyrazić miłość, tęsknotę, zaskoczenie, podejrzliwość, oburzenie a nawet złość w wyniku niesprostania oczekiwań. W związku ze Świętem Zmarłych uczący się potrafi porównać tradycję spędzania tych świąt w Polsce i Meksyku wskazując na znaczące różnice. Potrafi wyrazić nadzieję na zmianę atmosfery związanej z przebiegiem świąt, jak i przestrzec najbliższych przed niebezpieczeństwami podczas powrotów samochodem do domu.

Lekcja 3 - Wybrane dni z kalendarza

Uczestnik potrafi zrozumieć dłuższe teksty w PJM nt. tłustego czwartku i świąt
składających się na długi weekend majowy. Potrafi wyrazić uznanie wobec fachowości wyrobu różnych wypieków z różnymi nadzieniami, wyrazić swoją słabość wobec słodyczy oraz sposoby walki z nadmierną wagą i niepohamowanym łaknieniem. Poznaje niektóre metafory w PJM. Ponadto potrafi zapytać i przedyskutować plany związane ze spędzaniem wolnego czasu podczas długiego weekendu, a następnie streścić je w nagranym przez siebie filmie. Uczący się poznaje struktury gramatyczne właściwe mowie zależnej i niezależnej. Poznaje czasowniki pozwalające na sprawniejsze użycie mowy zależnej w PJM.

Lekcja 4 - Wspaniały urlop!

Uczestnik potrafi zrozumieć dłuższe teksty w PJM nt. organizacji wyjazdu i wywiadu dot. relacji z podróży. Uczący się potrafi dyskutować nt. organizacji urlopu, składać propozycje, argumentować swój wybór, bronić swojego zdania, zgodzić się z czyimś wyborem i zdaniem. Potrafi opisać intersujące, atrakcyjne miejsca pod względem położenia geograficznego czy ukształtowania terenu w Polsce i zagranicą, polecić wielkie metropolie warte zwiedzenia wraz z ich zabytkami. Wskazać na aktywne i bierne sposoby spędzania czasu wolnego. Potrafi poinformować o środkach transportu oraz rodzajach noclegu, począwszy od pięciogwiazdkowych hoteli, a skończywszy na namiocie czy przyczepie kempingowej. Uczący się potrafi wyrazić nadzieję związane z wymarzonym urlopem lub zdać relację z takowego. Ponadto potrafi prowadzić wywiad zgodnie ze scenariuszem, formułować pytania nawiązujące do głównych jak i pobocznych wątków wypowiedzi, potrafi rozpocząć i podsumować wywiad. Uczestnik poznaje nieformalne sposoby powitania i niektóre kolokwializmy służące podtrzymywaniu kontaktu.

Sprawdźmy się!

W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swoich kompetencji językowych dla polskiego języka migowego z zakresu lekcji 1 – 4 z poziomu B1+. Lekcja zawiera zadania z określonych aktywności językowych takich jak: rozumienie, użycie języka (zakres znaków, poprawność leksykalna i poprawność gramatyczna) oraz mediacja. W części poświęconej rozumieniu uczący się obejrzą opowiadanie i dialog w PJM, dla których przygotowane zostały zadania: wskazanie prawdziwych lub fałszywych zdań oraz wybór jednej poprawnej odpowiedzi do pytań odnoszących się do filmu. W części poświęconej użyciu języka uczący się wykonają 6 zadań, które polegają na dopasowaniu do siebie właściwych nagrań w PJM, połączenia parametrów manualności z niemanulanością w celu budowy poprawnego znaku migowego, uzupełnieniu zdań właściwym do kontekstu znakiem migowym i transformacji znaków migowych. W części poświęconej mediacji uczący się nagrają film w PJM na podstawie ogłoszenia z jednego z popularnych mediów społecznościowych. Przed rozpoczęciem nagrania uczący się zwracają uwagę na określone w zadaniu wytyczne.   

Lekcja 5 - Złe wybory

Uczestnik potrafi zrozumieć dłuższe teksty w PJM nt. uzależnień i negatywnych konsekwencji jakie się z nimi wiążą. Jako świadek potrafi relacjonować zdarzenia z miejsca wypadku, przedstawić swoje zdanie w związku z przyczyną wypadku oraz pytać o konsekwencje zdrowotne i prawne zarówno poszkodowanego jak i sprawcy. Jako ofiara zdarzenia potrafi oskarżyć sprawcę za krzywdę, wskazać winnego. Jako sprawca wyrazić skruchę, winę i żal za dokonanie krzywdy oraz złożyć obietnicę poprawy zachowania. Potrafi przyznać się do jazdy samochodem pod wpływem alkoholu i braku dokumentów. Ponadto uczący się potrafi ostrzec przed konsekwencjami związanymi z  przyjmowaniem różnych używek, w tym narkotyków. 

Lekcja 6 - Głusi w sytuacjach kryzysowych

Uczestnik potrafi zrozumieć dłuższe teksty w PJM nt. różnych sytuacji kryzysowych związanych z łamaniem prawa. Uczący się potrafi zrelacjonować zdarzenie jakim jest rozbój czy włamanie, poinformować o skradzionych lub zniszczonych rzeczach. Potrafi wyraźnie zaznaczyć potrzebę obecności tłumacza PJM podczas spisywania protokołu przez policjantów na miejscu zdarzenia i podać powody, dla których komunikacja bez tłumacza będzie nieefektywna i dyskryminująca. Uczestnik potrafi wyrazić podejrzenia dot. sprawcy napaści, podać jego rysopis i wyrazić nadzieję na szybkie ujęcie przestępcy. Ponadto potrafi zrelacjonować rozróbę między pseudokibicami jakie zdarzają się podczas meczów piłki nożnej, opisać niebezpieczeństwa dla siebie, innych kibiców czy piłkarzy. Potrafi porównać przepisy prawa związane z utrzymaniem bezpieczeństwa podczas meczów w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz wyrazić nadzieję na zaostrzenie przepisów polskiego prawa w celu zagwarantowania większego bezpieczeństwa podczas spotkań piłkarskich. Uczący się poznaje wiele znaków w PJM określającym rodzaje przestępstw.

Lekcja 7 - Na posterunku policji

Uczestnik potrafi zrozumieć dłuższe teksty w PJM nt. tłustego czwartku i świąt

Uczestnik potrafi zrozumieć dłuższe teksty w PJM nt. zgłoszenia przestępstwa i historii niewinnie skazanego więźnia. W roli policjanta uczący się potrafi sprawnie komunikować się w PJM z Głuchym, który jest ofiarą kradzieży. Potrafi przeprowadzić szczegółowy wywiad, w którym uzyskuje informacje dot. skradzionych rzeczy, ich wartości, miejsca, czasu i przebiegu przestępstwa, świadków zdarzenia, szczegółowego rysopisu sprawcy. Potrafi poprosić o dowody winy lub niewinności wobec podejrzanego. Potrafi potwierdzić tożsamość sprawcy lub wyrazić niepewność wobec wskazania przestępcy. Ponadto uczący się potrafi ostrzegać bliskich przed potencjalnym niebezpieczeństwem związanym z narażeniem się na napaść, doradzić bliskim co robić w sytuacji, gdy jest się ofiarą przestępstwa. Potrafi wyrażać smutek i rozgoryczenie z powodu kradzieży dokumentów i telefonu.

Lekcja 8 - Służba może być niebezpieczna

Uczestnik potrafi zrozumieć dłuższe teksty w PJM nt. pożaru, służby granicznej i biura detektywistycznego. W roli strażaka uczący się potrafi komunikować się z Głuchymi  poszkodowanymi z powodu pożaru, zapytać czy komuś nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ustalić miejsce pobytu zagrożonej osoby. Poinformować o przebiegu akcji ratowniczej, wskazać prawdopodobną przyczynę pożaru, przestrzegać dzieci przed niebezpieczeństwem związanym z zabawą ogniem i udzielać porad, co zrobić w przypadku pożaru. Uczący się potrafi opisać zarówno zadania, przed którymi stoją funkcjonariusze służby granicznej jak i zagrożenia z jakimi spotykają się podczas służby. Potrafi wyrazić niedowierzanie, poczucie ulgi i zdenerwowanie. Ponadto potrafi uspokajać i pocieszać osobę, która jest w kryzysie związanym ze zdradą partnera. Uczący się poznaje znaki migowe dla różnych służb działających na terenie Polski. 

Sprawdźmy się!

W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swoich kompetencji językowych dla polskiego języka migowego z zakresu lekcji 5 – 8 z poziomu B1+. Lekcja zawiera zadania z określonych aktywności językowych takich jak: rozumienie, użycie języka (zakres znaków, poprawność leksykalna i poprawność gramatyczna) oraz mediacja. W części poświęconej rozumieniu uczący się obejrzą opowiadanie i dialog w PJM, dla których przygotowane zostały zadania: uzupełnienie opowiadania wybranymi wypowiedziami w PJM i uporządkowanie dialogu w poprawnej kolejności. W części poświęconej użyciu języka uczący się wykonają 6 zadań, które polegają na uzupełnieniu dialogów właściwą konstrukcją, uzupełnieniu zdań właściwymi do kontekstu znakami migowymi, wskazaniu znaku niepasującego do grupy znaków o określonej cesze, dopasowaniu konstrukcji klasyfikatorowych do obrazków oraz wskazaniu błędów w zdaniach z czasownikami dokonanymi. W części poświęconej mediacji uczący się nagrają film na podstawie fragmentu wiadomości w PJM. Przed rozpoczęciem nagrania uczący się zwracają uwagę na określone w zadaniu wytyczne.   

Lekcja 9 - Kultura Głuchych

Uczestnik potrafi zrozumieć dłuższe teksty w PJM nt. Kultury Głuchych, restauracji „Dwie Dłonie” i zespołu UNMUTE. Uczący się potrafi przedstawiać argumenty świadczące o istnieniu Kultury Głuchych, przekonywać do swojego zdania i bronić swoich poglądów. Potrafi porównać zachowania Głuchych i Słyszących, wskazywać znaczące różnice, niwelować krzywdzące stereotypy nt. Głuchych. Potrafi wyrazić zdezorientowanie kontaktem z inną kulturą. Ponadto uczący się potrafi przeprowadzić wywiad ze sławną osobą, podczas którego sprawnie modeluje rozmową. Uczący się poznaje najważniejsze fakty i mity dotyczące Głuchych i PJM, historię „Dwóch Dłoni” – pierwszej restauracji prowadzonej przez Głuchych oraz osiągnięcia zespołu UNMUTE w dziedzinie, która dla wielu Słyszących wydaje się dla Głuchych nieosiągalna, tj. muzyki i tańca.

Lekcja 10 - Stowarzyszenia Głuchych

Uczestnik potrafi zrozumieć dłuższe teksty w PJM nt. Polskiego Związku Głuchych Oddziału Łódzkiego oraz Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych.  Uczący się potrafi opisać działalność społeczną dwóch stowarzyszeń dla Głuchych i Słabosłyszących oraz streścić lub przetłumaczyć ich historię. Ponadto potrafi ogłosić za pomocą nagrania w PJM chęć założenia fundacji lub stowarzyszenia działającego na rzecz Głuchych i zaprosić zainteresowanych przedsięwzięciem do współpracy. Potrafi używać przyimka wtórnego DZIĘKI oraz spójnika AŻ wskazującego, do jakiego momentu czasu trwała wcześniej wspomniana czynność.

Lekcja 11 - Deaflimpics

Uczestnik potrafi zrozumieć dłuższe teksty w PJM nt. Olimpiady Głuchych, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Kobiet. Uczący się potrafi określać wymagania związane z uczestnictwem zawodników w Olimpiadzie Głuchych i wskazywać różnicę w sferze organizacyjnej między Deaflimpics a Paraolimpiadą czy Olimpiadą. Potrafi poinformować o różnych etapach turnieju sportowego, karach, jakie mogą zaistnieć podczas meczu piłkarskiego, rodzajach najczęściej występujących kontuzji. Ponadto potrafi wezwać pomoc lekarską dla kontuzjowanego zawodnika i poprosić o zmianę gracza, który odniósł uraz. Potrafi wrażać nadzieję na osiągniecie lepszych wyników w sporcie w kontekście indywidualnym i drużynowym, radość i ekscytację po wygranym spotkaniu piłkarskim, smutek i załamanie po dotkliwej przegranej oraz motywację do treningu przed najważniejszymi meczami turniejowymi. Uczący się poznaje historię Deaflimpics, znaki określające różne dyscypliny sportowe oraz liczebniki inkorporowane dla wyników sportowych.

Lekcja 12 - Kultura Głuchych z perspektywy codzienności

Uczestnik potrafi zrozumieć dłuższe teksty w PJM nt. wychowania dzieci w rodzinie, w której pierwszym językiem jest język migowy, edukacji dzieci w placówce z internatem oraz fundacji wspierającej absolwentów we właściwym wyborze ścieżki zawodowej. Uczący się potrafi porównać proces przyswajania języka przez dzieci głuche i słyszące, scharakteryzować komunikację między głuchymi rodzicami a głuchymi dziećmi,  wyjaśnić jak głusi rodzice zachowują czujność w nocy, by w razie potrzeby otoczyć go opieką. Potrafi uczestniczyć w dyskusji nt. edukacji głuchych, doradzać w wyborze określonej drogi edukacyjnej czy zawodowej. Potrafi streścić opowiadanie dot. wspomnień głuchej kobiety o jej drodze edukacyjnej w placówce dla Głuchych z internatem. Ponadto uczący się potrafi wyrazić rozpacz i przerażenie z powodu rozstania z rodziną, tęsknotę za rodzicami i domem, zdziwienie związane z doświadczaniem nowych przeżyć, poznawaniem nowym osób czy postępami w nauce. Potrafi pocieszać innych, gdy są smutni lub wystraszeni. Uczący się potrafi zinterpretować sławny obraz zatytułowany „Family dog”  i wyrazić swoją opinie na jego temat. Między innymi poznaje znaki dla różnych dziecięcych zabaw.

Sprawdźmy się!

W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swoich kompetencji językowych dla polskiego języka migowego z zakresu lekcji 9 – 12 z poziomu B1+. Lekcja zawiera zadania z określonych aktywności językowych takich jak: rozumienie, użycie języka (zakres znaków, poprawność leksykalna i poprawność gramatyczna) oraz mediacja. W części poświęconej rozumieniu uczący się obejrzą nagraną dyskusję i opowiadanie w PJM, dla których przygotowane zostały zadania: wskazanie prawdziwego lub fałszywego zdania oraz wybór jednej poprawnej odpowiedzi do pytań odnoszących się do filmu. W części poświęconej użyciu języka uczący się wykonają 6 zadań, które polegają na uzupełnieniu zdań właściwymi do kontekstu znakami migowymi, dopasowaniu znaków
migowych do ich opisów, wskazaniu zdań zawierających błędy gramatyczne lub leksykalne oraz transformacji konstrukcji migowych. W części poświęconej mediacji uczący się dopasowują nagrania w PJM do ich odpowiedników w języku polskim.

Napisz do nas!