Regulamin

§ I. Zasady ogólne

 1. Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie Polskiego Związku Głuchych (CEMN) prowadzi komercyjne kursy polskiego języka migowego (PJM).

 2. Nauka na kursach odbywa się na różnych poziomach zaawansowania od poziomu A1 do B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

§ II. Rekrutacja

 1. Rekrutacja odbywa się przez:

  a. formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej www.cemn.pzg.org.pl

  b. kontakt telefoniczny

  c. kontakt mailowy z biurem CEMN – cemn@pzg.org.pl

 2. Przydział do grup o określonym poziomie zaawansowania odbywa się na podstawie testów językowych zamieszczonych na stronie www.cemn.pzg.org.pl, deklaracji uczestnika kursu lub wideorozmowy z lektorem PJM.

 3. Na kursy na poziomie A1 nie ma wymagań kwalifikacyjnych.

§ III. Organizacja procesu kształcenia

 1. Nauka odbywa się w trybie zajęć stacjonarnych lub online.

 2. W grupach organizowanych przez CEMN liczebność osób wynosi:
  a. w przypadku kursów online minimum 7 osób,
  b. w przypadku kursów stacjonarnych minimum 8 osób,

 3. Grupy nie przekraczają 14 osób.
 4. Zajęcia w trybie online odbywają się na platformie ZOOM. Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć otrzymują drogą poczty elektronicznej link umożliwiający naukę PJM, która odbywa się w ścisłym kontakcie z lektorem PJM.
 5. Zajęcia w trybie stacjonarnym odbywają się przy ul. Białostockiej 4 w Warszawie.
 6. W przypadku grup zorganizowanych, zajęcia odbywają się w siedzibie zleceniodawcy.

 7. Kursy PJM prowadzone są na podstawie harmonogramu opublikowanego na stronie www.cemn.pzg.org.pl, który uwzględnia realizację zajęć zarówno w tygodniu jak i weekendy.

 8. Kursy PJM na poziomach ogólnych B1 i B2 dzielimy na podpoziomy B1 i B1+ oraz B2 i B2+.

 9. Każdy poziom i podpoziom kursu PJM realizowany jest w wymiarze 90 godzin dydaktycznych, przy czym jedna godzina dydaktyczna to 45 min.

 10. Cena kursu jest zgodna z aktualnym cennikiem opublikowanym na stronie internetowej CEMN www.cemn.pzg.org.pl

 11. Uczestnik w cenie kursu otrzymuje materiały dydaktyczne w postaci pamięci przenośnej lub wiadomości elektronicznej z linkiem do pobrania multimedialnych materiałów do nauki PJM.

 12. Trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości 200 zł (nie dotyczy osób korzystających z dofinansowania z PFRON).

 13. Całość opłaty za kurs musi zostać wpłacona na dwa tygodnie przed zakończeniem kursu chyba, że umowa mówi inaczej.

§ IV. Obecność i ukończenie kursu

 1. Uczestnik powinien systematycznie uczęszczać na zajęcia i brać w nich aktywny udział.

 2. Lista obecności na kursie realizowanym w trybie online dokonywana będzie na podstawie zdjęcia z zajęć, które wykonywane będzie najpóźniej 15 min po ich rozpoczęciu. W tym celu uczestnik zobowiązany jest do podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku w celach organizacyjnych kursu PJM.

 3. Uczestnik jest zobligowany do włączenia kamery podczas zajęć realizowanych w trybie online. Osoba, która biernie uczestniczy w kursie tj. bez włączonej kamery jest traktowana jak osoba nieobecna i będzie usuwana z zajęć z powodu ograniczania pola ekranu uczestnikom aktywnie partycypującym w kursie.

 4. Nieobecność na zajęciach nie powoduje zmiany opłaty za kurs.

 5. Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, jeśli uczestniczył w co najmniej 80% zajęć.

 6. W przypadku uczestniczenia w mniej niż 80% zajęć, uczestnik chcąc otrzymać zaświadczenie ukończenia kursu zobligowany jest do zdania egzaminu dla określonego poziomu znajomości polskiego języka migowego, bądź otrzymania pozytywnej opinii lektora prowadzącego.

 7. Ukończenie kursu PJM na poziomie B2+ jest możliwe jedynie po zdanym egzaminie sprawdzającym kompetencje językowe dla poziomu B2 według ESOKJ.

§ V. Rezygnacja z kursu / Rozwiązanie grupy

 1. Rezygnację z kursu językowego należy zgłosić do biura CEMN.

 2. Zwrot należności za kurs, pomijając wartość zaliczki, przysługuje uczestnikowi w przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

 3. Rozwiązanie grupy może nastąpić w przypadku nie uzbierania się odpowiedniej liczby uczestników.
 4. W przypadku rozwiązania grupy, uczestnikowi przysługuje pełny zwrot należności za kurs, w tym zaliczka.

 5. W przypadku rezygnacji z kursu z ważnych przyczyn (np. pobyt w szpitalu) CEMN zwróci uczestnikowi wniesioną opłatę za kurs pomniejszoną o wartość zajęć, które odbyły się przed dniem rezygnacji.

Napisz do nas!