Regulamin realizacji tłumaczeń polskiego języka migowego w ramach pakietów tłumaczeń indywidualnych

§ I. Zasady ogólne

 1. Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie Polskiego Związku Głuchych (CEMN) jest organizatorem tłumaczeń polskiego języka migowego (PJM) ramach pakietów tłumaczeń indywidualnych.
 2. Pakiety tłumaczeń indywidualnych przeznaczone są dla każdej osoby zainteresowanej praktyką tłumaczenia z/na polski język migowy niezależnie od tego czy osoba ta obecnie pracuje jako tłumacza, tłumacz-asystent osoby głuchej czy dopiero zastanawia się nad wyborem drogi zawodowej związanej z tłumaczeniem.  
 3. Pakiety służą realizacji rozmaitym celom edukacyjnych m. in.: ocenie poziomu znajomości polskiego języka migowego, ewaluacji umiejętności tłumaczeniowych, weryfikacji zachowań związanych z praktyką tłumaczeniową i etyką tłumaczy polskiego języka migowego.
 4. Tłumaczenia polskiego języka migowego w ramach pakietów tłumaczeń indywidualnych realizowane są pod okiem native-signera, profesjonalnego dydaktyka PJM i specjalisty ds. tłumaczeń, zwanego dalej mentorem.
 5. Tłumaczenia realizowane są w instytucjach i firmach realizujących różnego rodzaju działalność o charakterze publicznym, społecznym czy biznesowym. Podczas spotkania wstępnego osoba zainteresowana wskazuje obszar, w którym tłumaczenia mają być przeprowadzone na podstawie listy podmiotów uprzednio wybranych przez organizatora. Ostatecznej tematyki tłumaczenia dokonuje głuchy klient, tj. mentor, w obszarze wskazanym przez osobą zainteresowaną. Listę podmiotów stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  
 6. Tłumaczenia realizowane w trybie stacjonarnym dotyczą wyłącznie miasta Warszawy.
 7. Tłumaczenia w trybie online realizowane są za pomocą aplikacji Zoom lub Whatsapp, którą osoba zainteresowana zobligowana jest posiadać na swoim urządzeniu mobilnym lub komputerze, jeśli ten służyć będzie do przeprowadzenia tłumaczenia.  
 8. Dni i godziny realizacji tłumaczeń uzależnione są od harmonogramu pracy danej instytucji z obszaru wskazanego przez osobą zainteresowaną oraz harmonogramu pracy mentora.  
 9. Spotkania wstępne oraz feedbackowe realizowane są za pomocą aplikacji ZOOM, do których osoba zainteresowana zostanie zaproszona przez mentora. Zaproszenie zostanie wysłane mailem, który zawierać będzie link do spotkania. Po każdym spotkaniu feedbackowym osoba zainteresowana otrzyma link do nagrania z przebiegu spotkania.
 10. Osoba zainteresowana się może zrealizować tłumaczenia jedynie w trakcie trwania okresu ważności zakupionego pakietu.

 

§ II. Rodzaj pakietów

  1. Osoba zainteresowana ma do wyboru trzy rodzaje pakietów: brązowy, srebrny i złoty.
  2. Każdy z pakietów dot. tłumaczeń o charakterze indywidualnym.
  3. Pakiet brązowy można zrealizować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 z zastrzeżeniem art. I p.8. Czas ważności pakietu to 6 miesięcy od daty zakupu. Pakiet obejmuje:
  1. spotkanie wstępne w celu ustalenia obszaru tłumaczeń i terminów ich realizacji.
  2. udział jako tłumacz w 3 rzeczywistych sytuacjach tłumaczeniowych.
  3. udział w 3 spotkaniach feedbackowych po każdym zrealizowanym tłumaczeniu.
  4. udział mentora, tj. native-signera, profesjonalnego dydaktyka PJM i specjalisty ds. tłumaczeń.
   1. nagranie z każdego spotkania feedbackowego.
  1. Pakiet srebrny można zrealizować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 z zastrzeżeniem art. I p.8. Czas ważności pakietu to 8 miesięcy od daty zakupu. Pakiet obejmuje:
  1. spotkanie wstępne w celu ustalenia obszaru tłumaczeń i terminów ich realizacji.
  2. udział jako tłumacz w 5 rzeczywistych sytuacjach tłumaczeniowych.
  3. udział w 5 spotkaniach feedbackowych po każdym zrealizowanym tłumaczeniu.
  4. udział mentora, tj. native-signera, profesjonalnego dydaktyka PJM i specjalisty ds. tłumaczeń.
   1. nagranie z każdego spotkania feedbackowego.
  1. Pakiet złoty można zrealizować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 z zastrzeżeniem art. I p.8. Czas ważności pakietu to 8 miesięcy od daty zakupu. Pakiet obejmuje:
  1. spotkanie wstępne w celu ustalenia obszaru tłumaczeń i terminów ich realizacji.
  2. udział jako tłumacz w 7 rzeczywistych sytuacjach tłumaczeniowych.
  3. udział w 7 spotkaniach feedbackowych po każdym zrealizowanym tłumaczeniu.
  4. udział mentora, tj. native-signera, profesjonalnego dydaktyka PJM i specjalisty ds. tłumaczeń.
  nagranie z każdego spotkania feedbackowego.

 

§ III. Przebieg tłumaczeń indywidualnych

 1. Rozpoczęcie realizacji wybranego pakietu tłumaczeń indywidualnych jest możliwe wyłączenie po jego wykupieniu, tj. po zaksięgowaniu płatności u organizatora.  
 2. Osoba zainteresowana, do której należy pakiet kontaktuje się z biurem CEMN w celach organizacyjnych, które obejmują wybór mentora i ustalenie terminu spotkania wstępnego.
 3. Podczas spotkania wstępnego zostają ustalone obszary, w których tłumaczenia mają być przeprowadzone na podstawie listy podmiotów uprzednio wybranych przez organizatora, termin najbliższego tłumaczenia oraz tryb jego realizacji.
 4. Mentor udaje się do danej instytucji, w której będzie realizowane tłumaczenie. Czas rozpoczęcia tłumaczenia może się przesunąć w zależności od okoliczności występujących w danej instytucji, np.: kolejka do punktu obsługi klienta. O zmianie czasu mentor informuje osobę zainteresowaną.
 5. Czas przewidziany na jedno tłumaczenie wynosi od 15 do 20 min.
 6. W przypadku gdy tłumaczenie okaże się krótsze niż 15 min, przykładowo trwało 10 min. to brakujące 5 min. powinno zostać wykorzystane przy kolejnym tłumaczeniu. Jeśli suma brakujących minut przekroczy 15. to osoba zainteresowana ma prawo do dodatkowego tłumaczenia równoważącego braki.  
 7. Po realizacji tłumaczenia mentor z osobą zainteresowaną ustalają termin spotkania feedbackowego, na którym osoba zainteresowana otrzyma wskazówki dot. realizacji tłumaczenia. Spotkanie feedbackowe powinno zostać umówione najpóźniej do 5 dni kalendarzowych po przeprowadzonym tłumaczeniu.
 8. Ponadto podczas spotkania feedbackowego mentor z osobą zainteresowaną ustalają termin kolejnego tłumaczenia oraz obszar, jeśli ten nie został przez osobę zainteresowaną wskazany wcześniej.
 9. Sytuacja powtarza się do czasu wykorzystania przypisanej do pakietu liczby tłumaczeń.

 

§ IV. Nieobecność i odwołanie tłumaczenia

 1. Nieobecność osoby zainteresowanej podczas tłumaczenia traktuje się jako jego wykonanie i odejmuje się od liczby pozostałych tłumaczeń indywidulanych przydzielonych do pakietu.
 2. Nieobecność w trybie stacjonarnym ustalana jest przez mentora po 10-minutowym oczekiwaniu na przybycie osoby zainteresowanej w umówione wcześniej miejsce, chyba że osoba zainteresowana poinformowała o fakcie spóźnienia przed rozpoczęciem tłumaczenia.
 3. Nieobecność w trybie online ustalana jest przez mentora po 10-minutowym oczekiwaniu na połączenie osoby zainteresowanej od czasu umówionej wcześniej godziny tłumaczenia, chyba że osoba zainteresowana poinformowała o fakcie spóźnienia przed rozpoczęciem tłumaczenia.
 4. Odwołanie tłumaczenia jest możliwe wyłącznie w przypadku poinformowania organizatora o tym fakcie najpóźniej 3 dni kalendarzowe przed terminem jego realizacji.

 

Załącznik

Lista podmiotów, w których realizujemy tłumaczenie.

 1. Sektor publiczny:
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Zakres tematyczny:
 • Warunki uzyskania orzeczenia o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji.
 • Zasiłki, jakie może uzyskać osoba z niepełnosprawnością słuchu/dziecko.
 • Renta socjalna – progi dochodowe – zjawisko pułapki rentowej.
 • Oskładkowanie umów o pracę, a umowy zlecenie czy dzieło.
 • Jak zatrudnić nianię i nie opłacać składek?
 • Przeliczanie rent i emerytur.
 • Zasady przyznawania świadczenie Rodzina 800+.
 • Zasady przyznawania zasiłków: pielęgnacyjnego, pogrzebowego, chorobowego, macierzyńskiego.

 1. Narodowy Fundusz Zdrowia.

  Zakres tematyczny:
 • Leczenie uzdrowiskowe dla rodziców / osób z niepełnosprawnością.
 • Co to jest EKUZ i jak z niego korzystać zagranicą?

 1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych / Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

  Zakres tematyczny:
 • Leczenie uzdrowiskowe dla rodziców / osób z niepełnosprawnością.
 • Warunki uzyskania dofinansowania do studiów.
 • Dofinansowanie do wynajmu mieszkania dla absolwentów szkól ponadpodstawowych.
 • Dofinansowanie do sprzętu elektronicznego oraz sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Dofinansowanie do tłumacza polskiego języka migowego.
 • Dofinansowanie do prawa jazdy.
 • Dofinansowanie na kurs Międzynarodowego Języka Migowego.
 • Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego.
 • Dofinansowanie do wyżywienia w przedszkolu.
 • Warunki uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności.

 1. Urząd pracy.

Zakres tematyczny:

 • Rodzaje i programy wsparcia dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnością.
 • Zakładanie działalności gospodarczej oraz rodzaje dofinansowań.
 • Dofinansowania do szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnością.
 • Dofinansowanie do dostosowania miejsca pracy dla osoby z niepełnosprawnością.
 • Warunki przyznania zasiłku dla bezrobotnych w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę oraz za porozumieniem stron.

 1. Urząd Miasta.

Zakres tematyczny:

 • Świadczenia pielęgnacyjne.
 • Warunki przyznania zasiłku rodzinnego.
 • Ulga do opłat za mieszkanie.
 • Warunki uzyskania karty dużej rodziny i profity z niej wynikające.

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zakres tematyczny:

 • Warunki wsparcia pracownika socjalnego.
 • Czym jest bilet kredytowany i na jakich warunkach jest przyznawany?
 • Składki dla osób z niepełnosprawnością.
 • Poradnictwo specjalistyczne – co wchodzi w jego zakres?
 • Śmierć bliskiej osoby i warunki pochówku.
 • Pomoc rzeczowa. Czym jest i jakie są warunki jej udzielenia?

 1. Uczelnie wyższe.

Zakres tematyczny:

 • Warunki rekrutacyjne na studia.
 • Oferta uczelni, w tym rodzaje stypendiów i warunki ich uzyskania.
 • Dostępność uczelni dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 1. Sektor prywatny:
 2.  

Zakres tematyczny:

 • Warunki założenia konta.
 • Bieżące promocje.
 • Oferta kredytowa, ocena zdolności kredytowej i warunki przyznania kredytu.

 1. Operator sieci komórkowej.


Zakres tematyczny:

 • Bieżące promocje.
 • Wybór odpowiedniego urządzenia (specyfikacje techniczne, a własne potrzeby).
 • Jakie ulgi przysługują osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności?
 • Oferta abonamentu z telefonem i bez telefonu.
 • Oferta przedłużenia umowy o abonament.
 • Oferta na dodatkowe usługi, np. telewizja (liczba programów), Internet (prędkość, limit transferu danych, rodzaj rutera).
 • Warunki płatności.

 1. Dealer samochodowy.

 

Zakres tematyczny:

 • Oferta na samochód dla osób fizycznych i dla firm.
 • Warunki leasingu.
 • Oferta samochodów nowych i używanych.
 • Możliwość i warunki uzyskania ulgi dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Warunki gwarancji.
 • Warunki ubezpieczenia OC, AC.
 • Czas oczekiwania na samochód.
 • Rodzaje wyposażenia.

 1. Biuro architektoniczne / Biuro sprzedaży mieszkań u dewelopera.

 

Zakres tematyczny:

 • Aktualna oferta mieszkań: promocje/lokalizacje/metraże.
 • Warunki rezerwacji / umowy / kary za rezygnacje.
 • Miejsce parkingowe / miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Czas realizacji inwestycji.
 • Termin obejrzenia i przekazania kluczy.
 • Warunki wykończenia mieszkania.

 1. Dom weselny / Lokal gastronomiczny / hotel.

 

Zakres tematyczny:

 • Organizacja konferencji, imprezy rodzinnej lub imprezy dla pracowników.
 • Warunki rezerwacji.
 • Wolne terminy.
 • Stawki organizacji imprezy za jedną osobę – z alkoholem i bez alkoholu.
 • Możliwość przyniesienia własnego alkoholu / napojów.
 • Ustalanie menu.
 • Limit osób.
 • Tort, muzyka – oferta lokalu / we własnym zakresie.
 • Sprzęt – nagłośnienie dostępne w lokalu.
 • Godzina rozpoczęcia / zakończenia imprezy.
 • Forma płatności, w tym wysokość i termin płatności zaliczki.

Napisz do nas!