Dofinansowanie z PFRON do kursów PJM

WZNOWIONO DOFINANSOWANIA 
(iPFRON+ od 1 kwietnia)

Na czym polega dofinansowanie z PFRON?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansowuje szkolenia:

  • z języka polskiego w piśmie nauczanego metodą glottodydaktyczną;
  • z polskiego języka migowego (PJM), czyli języka wizualno–przestrzennego;
  • z systemu językowo-migowego (SJM), w którym znaki migowe wspierają wypowiedź;
  • ze sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), który wynika z dysfunkcji wzroku i słuchu;
  • na tłumacza-przewodnika.

Jeśli masz wadę słuchu, ktoś z twoich bliskich jest niesłyszący lub masz stały kontakt z kimś głuchym, możesz starać się o dofinansowanie. Może ono wynieść do 90-95% wartości szkolenia.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Osobom z uszkodzonym narządem zmysłu słuchu – bez znaczenia jest stopień wady słuchu. Członkom rodzin osób z wadą słuchu. Osobom mającym stały lub bezpośredni kontakt z osobami komunikującymi się w języku migowym.

Przed złożeniem wniosku do PFRON należy skontaktować się z Organizatorem tj. Centrum Edukacyjnym Migaj Naturalnie w celu rejestracji i zarezerwowania miejsca w grupie w wybranej przez siebie formie kształcenia polskiego języka migowego. Następnie złóż wypełniony wniosek wraz z załącznikiem, w którym znajduje się informacja o programie oraz liczbie godzin na kursie (np.: wydruk ze strony internetowej).

Wniosek możesz złożyć:

  • w formie papierowej (opatrzony własnoręcznym podpisem)
  • w postaci elektronicznej (opatrzony podpisem zaufanym lub ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym).

Możesz również złożyć wniosek online przez platformę iPFRON+.

Do wniosku dołącz informację o programie szkolenia oraz liczbie godzin szkolenia.

Na końcu niniejszej instrukcji możesz pobrać odpowiedni dla siebie wniosek, a są ich trzy rodzaje:
Jeśli jesteś osobą z wadą słuchu to należy wypełnić - wniosek nr 1.
Jeśli członkiem rodziny - wniosek nr 2.
Jeśli zaś masz stały lub bezpośredni kontakt to - wniosek nr 3.

Do oddziału PFRON właściwego twojemu miejscu zamieszkania (dane kontaktowe oddziałów PFRON).

Wnioski w formie elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej PFRON.

Przez platformę iPFRON+.

Czekasz mniej więcej 30 dni na odpowiedź z PFRON, po otrzymaniu której zapraszają Cię na podpisanie umowy.

Otrzymujesz dofinansowanie w przedziale 90-95% kosztów szkolenia. To naprawdę bardzo dużo. Pozostałą część tj. 5-10% ceny kursu musisz wpłacić na konto organizatora, który zobligowany jest wystawić oświadczenie potwierdzające otrzymanie Twojego wkładu własnego. Ważny jest tutaj czas. Musimy wystawić i przesłać oświadczenie do PFRON najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Dlatego prosimy ciebie o przesłanie skanu dwóch pierwszych stron umowy oraz dowodu wpłaty.

Rozliczenie dofinansowania następuje na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na wnioskodawcę oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia przez wnioskodawcę. Wnioskodawca przekazuje dokumenty rozliczeniowe w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy organizatora szkolenia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów rozliczeniowych przez PFRON.

My jednak zrobimy to za ciebie. Wyślemy zaświadczenie o ukończeniu kursu do Ciebie oraz do PFRON wraz z fakturą.

Napisz do nas!